1. 15 Aug, 2022 1 commit
 2. 10 Oct, 2020 1 commit
 3. 09 Oct, 2020 1 commit
 4. 20 May, 2020 1 commit
 5. 04 Mar, 2020 1 commit
  • Han Ruisong's avatar
   升级到2.3.0 · 375b3018
   Han Ruisong authored
   1.新增图片合成视频功能。
   2.demo相册页面优化。
   3.修复SDK截图方法截取的图片与设置时间不一致的bug。
   375b3018
 6. 14 Nov, 2019 1 commit
  • Han Ruisong's avatar
   升级到 v2.2.1 · bdf6697c
   Han Ruisong authored
   1.增加新功能。(视频倍速修改,视频贴纸,气泡文字,音乐剪辑,视频大小修改)
   2.美颜滤镜逻辑优化。
   3.demo页面优化,逻辑调整。
   bdf6697c
 7. 20 Aug, 2019 1 commit
  • Han Ruisong's avatar
   更新到 v1.0.2 · d3793514
   Han Ruisong authored
   1.增加选定视频时长剪辑功能
   2.增加选定视频区域裁剪功能
   d3793514
 8. 11 Jul, 2018 2 commits
 9. 07 Jun, 2018 3 commits
 10. 10 May, 2018 3 commits